Poniedziałkowy tekst dykcyjny

Da ta za sa dża ca na ła

De te ze se dze ce ne łe

Dy ty zy sy dzy cy ny ły

Do to zo so dzo co no ło

Du tu z usu dzu cu nu łu

Dą tą zą są dzą cą ną łą

Dę tę zę sę dzę cę nę łę

Ża sza dża cza la ra

Że sze dże cze le re

Ży szy dży czy lyr y

Żo szo dżo czo lo ro

Żu szu dżu czu lu ru

Żą szą dżą czą lą rą

Żę szę dżę czę lę rę